ISSN: 1309-8780
e-ISSN: 2822-3985

Makale Hazırlama

Dil: Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makale Türleri: Höyük dergisi araştırma makalelerini içerir. Çeviri, kitap incelemesi vb. çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Makale Formatı: PDF ve Microsoft Word.

Resim, Çizim, Harita veya Belgeler: PDF, JPG, TİFF gibi formatlarda en az 300 dpi.

Kaynak Gösterim Stili: Kaynak gösterme usulleri aşağıda çeşitli örneklerle birlikte verilmiştir.

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Makale Gönderim

Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazıların başvurusu, Yayın Takip Sistemi üzerinden (https://yaysis.ayk.gov.tr web sitesine üye olunmak suretiyle) yapılır. Başvurusu yapılan çalışmaların süreçleri Yayın Takip Sistemi üzerinden yürütüleceği için sisteme yüklenecek nüshalarda (PDF ve Microsoft Word formatında) yazar isimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir.

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki beyan alınır:

 • Makalenin yayımlanması durumunda telif haklarının tarafıma, eserin ticari kullanım hakkının ise yayımcıya ait olduğunu,
 • Faydalandığım bütün kaynaklara atıf yaptığımı,
 • Eserimin başka bir yerde devam etmekte olan bir yayımlanma sürecinin olmadığını,
 • Eserimin basım kararı alındığı takdirde tarafıma ödenecek telif ücretinin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği çerçevesinde yapılacağını kabul ettiğimi,
 • Eserimin basılı veya dijital yayım kararının Kurumun ilgili Yayın Komisyonu’nun yetkisinde olduğunu,
 • İnceleme süreci içerisinde Yönetim Kurulu kararı olmaksızın eserimi yayımlatmaktan vazgeçmeyeceğimi, aksi takdirde inceleyici ücretlerinin tarafımca ödeneceğini,
 • Çalışmamın yayına kabul edilmesi hâlinde CC BY-NC 4.0 açık erişim lisansı ile yayımlanmasını kabul ettiğimi,
 • Ekte yer alan Eser Başvuru Formu’nda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu, taahhüt eder ve eserimle ilgili işlemlerin yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

YAZIM ve BİÇİM KURALLARI

 • Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda Times New Roman veya Baskerville yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Başlık, 12 punto, regular (normal) ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana başlıklar 11 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı; ara başlıklar 11 punto, koyu (bolt) ve küçük harf yazılmalı, sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.
 • Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12 nk aralık bırakıldıktan sonra 11 punto regular (normal), küçük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. ( * ) işareti ile sayfanın altına unvan, üniversite, fakülte, bölüm, şehir/ülke, e-posta ve ORCID bilgileri 9 punto olarak verilmelidir.
 • Metin, 11 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 2,5 cm, alttan: 3 cm, sağdan: 2,25 cm, soldan: 2,25 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tam aralık 12 nk olmalıdır. Paragraf araları 6nk, paragraf girintisi olmayacaktır. (Metin içinde yer alan görseller ve ekler için satır aralığı birden çok, 1,15 nk olmalıdır.)
 • Üstbilgi-Altbilgi, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde üstbilgi kısmında çift sayfaya yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmış hâli küçük harfle, 11 punto yazılmalıdır. (Yayın Takip Sistemi üzerinden yapılacak başvurular esnasında sisteme yüklenen makalelerin -PDF ve Microsoft Word formatında- üst bilgi kısmında yazar ismi olmamasına dikkat edilmelidir.)
 • Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında yer almayacak şekilde, üstbilgi içinde sağ ve sol üst kenara 9 punto olarak yerleştirilmelidir.
 • Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
 • Dipnotlar, 9 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayraç çizgisi olmamalıdır. Metindeki atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotta yazar soy adı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralaması aşağıdaki gibi verilmelidir.
 • Mansel 2020, 281.
 • Childe-Levy 2020, 32. (Yazar sayısı 3’ten fazla ise üçüncü yazar adından sonra vd. eklenir)

Bir yazarın aynı yıl içinde basılmış iki veya daha fazla yayını kullanılmışsa

Eser adlarının alfabetik sırasına göre “2022a”, “2022b” şeklinde sıralanır.

Liampi 1998a, 15.

Liampi 1998b, 20.

Web sayfası kullanılmışsa

http://www.metmuseum.org/toah/hd/grbr/hd_grbr.htm, son erişim tarihi: 09.03.2015.

Kaynaklar ve Kaynak Gösterme Usulleri

Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 11 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Kitaplar İçin:

Tek yazarlılarda:

Mansel 2020

Mansel, A. M., Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

İki ve daha fazla yazarlılarda:

Albayrak-Erol 2016

Albayrak İ.-Erol H., Kültepe Tabletleri IX-a, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Ashton vd. 1998

Ashton, R., Meadows, A., Sheedy, K. and Wartenberg, U., “Some Greek Coins in the British Museum”, The Numismatic Chronicle (1966-), NC 158, London.

Çeviri Kitapları İçin:

Bosch 2020

Bosch, C., Roma Tarihi’nin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri, çev. S. Atlan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Editörlü Kitaplar:

Abacı 2019

Abacı, N., Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji, ed. A. Şimşek, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Yayıma Hazırlanan Eserler:

Yakubovskiy 2021

Yakubovskiy, A., Timur ve Timurîler Devri’nde Semerkand, haz. İ. Kemaloğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler İçin:

Pektaş 2019

Pektaş K., “Beçin Kalesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları”, XIX. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi AraştırmalarıSempozyumu, C II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 163-173.

Önal 2019

Önal M., “Harran 2018 Yılı Çalışmaları”, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı, C III, Ankara, 157-18.

E-Kitap:

Derya 2004

Derya, Ş., Amisos Mozaiği, PDF: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004.

Makaleler İçin:

Kuzuoğlu 2015

Kuzuoğlu, R., “Acemhöyük’te Eski Asur Dönemi’ne Ait İki Çivi Yazılı Belge”, Höyük, S. 8, Ankara, 685-700.

Yayımlanmamış Tez:

Akgül 2018

Akgül, I. T., 15-16. Yüzyıl Venüs Tasvirleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/ Doktora Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

Eski Çağ Kaynakları:

Homeros 1984

Homeros, Odysseia, çev. A. Erhat-A. Kadir, Can Yayınları, Ankara.

Web Sayfası:

Hemingway-Hemingway

Hemingway, C.-Hemingway, S., “The Technique of Bronze Statuary in Ancient Greece”, The Metropolitan Museum of Art, http://www.metmuseum.org/toah/hd/grbr/hd_grbr.htm, son erişim tarihi: 09.03.2015.