ISSN: 1309-8780
e-ISSN: 2822-3985

Vedat Keleş1, Ersin Çelikbaş2

1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Archaeology, Samsun/TÜRKİYE
2Karabük University, Faculty of Letter, Department of Archaeology, Karabük/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler: Apollo, Figürin, Kalıp, Parion, Terrakotta, Troas.

Özet

Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında, Marmara Denizi’ne doğru genişlediği bölümde yer alan Parion, sahip olduğu doğal limanlarla son derece önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde altın çağını yaşayan Parion, yüzyıllar boyunca dini ve kültürel cazibe merkezi olmuştur. 2006 yılı kazı sezonunda Taş Kule mevkiinde yüzeyde bir terrakotta figür kalıbı bulunmuştur. Kalıbın içerisinden alınan örnek incelendiğinde, kalıbın bir Apollon figürüne ait olduğu anlaşılmıştır. Parion antik kentinde Strabon’un ifadesine ve MÖ 165-160 yıllarına ait Parion sikkeleri üzerinde görülen Apollon Aktaios lejantına göre Parion’da bir Apollon kültünün varlığı bilinmektedir. Yüzeyde ele geçen kalıbın içerisindeki figürün Apollon’a ait olması Parion antik kentindeki Apollon Aktaios kültünü akla getirmektedir. Dolayısıyla figür kalıbı Parion’daki Apollon kültüyle alakalı olması açısından önemlidir. Kalıbın ikonografik içeriğiyle beraber üretimle ilgili bilgiler vermesi de önemlidir. Parion’da 2005 yılında başlayan ve hâlen devam eden kazılar sonucunda seramik ya da terrakotta figürin üretimiyle ilgili herhangi bir mimari veriye ulaşılamamıştır. Kalıbın ele geçmesi Parion’da bir üretimi işaret edebilir. Kalıpla ilgili diğer bir konu ise kalıptan alınan figürün stilistik özellikleridir. Kalıp her ne kadar yüzeyde ele geçmiş olsa da kalıptan alınan örneğin stilistik özellikleri Geç Klasik Dönem’i işaret etmektedir. Figüre ikonografik ve stilistik açıdan en yakın örneğin ise Apollon Patroos olduğu görülmektedir.